NZOZ LUBOMED s.c. świadczy usługi w oparciu o kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Nasza przychodnia obejmuje opieką dorosłych jak i dzieci.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewniamy bezpłatną podstawową opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską, badania laboratoryjne, diagnostyczne, rtg, usg, skierowania na wszelkie konsultacje medyczne oraz na stałe leczenie specjalistyczne.

Celem naszej działalności jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz pomoc w chorobie i cierpieniu pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej jaką oferuje nasz zakład, wystarczy pobrać deklarację z naszej strony internetowej lub osobiście w naszym ośrodku, wypełnić ją i oddać w rejestracji naszej przychodni.

Dzięki naszej codziennej pracy wykonywanej profesjonalnie, z pasją i zaangażowaniem – zaufało nam już wielu pacjentów.

RODO

NZOZ LUBOMED s.c. tel. 75 783 35 50 | Adres: ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest NZOZ LUBOMED s.c. w Lubomierzu przy ul. Gryfiogórskiej 6, reprezentowana przez Pana Dariusza Dąbrowskiego, NIP: 6161541313, REGON: 021092649, tel. 75 783 35 50, strona internetowa: www.lubomed.com, e-mail: nzozlubomed@op.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: nzozlubomed@op.pl

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w w celu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;

2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

3) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,

2) sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

4) usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich do Państwa,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

• aktów wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.